و لغزشى ننموده اى ، در عین حال براى دانشمندان شایسته نیست که خود را در معرض تهمت مردم قرار دهند و در نتیجه از ناحیه بى ادبان ، جفا بکشند و به زحمت بیفتند.))

به من چنین پاسخ داد: ((اى دوست مرا در این حال ، سرزنش نکن ، که در این مورد چنانکه صلاح دانسته اى ، بسیار فکر کرده ام ، ولى صبر در برابر قهر و بى اعتنایى یار، آسانتر از صبر به خاطر محروم شدن از دیدار جمال او است ، حکماى فرزانه گویند: ((رنج فراق بردن آسانتر از فرو خواباندن چشم از دیدار یار است .))

هر که بى او به سر نشاید برد

گر جفایى کند بباید برد

روزى ، از دست گفتمش زنهار

چند از آن روز گفتم استغفار

نکند دوست زینهار از دوست

دل نهادم بر آنچه خاطر اوست

گر بلطفم به نزد خود خواند

ور به قهرم براند او داند

این خبر را به اشتراک بگذارید :