وپس ازآن از بحرالعلوم سؤال کردم:سبب خواندن این بیت چه بود؟

فرمود:جون واردحرم شدم دیدم حجه بن الحسن علیه السلام در بالای سربه آوازبلند

قران تلاوت می کند.چون صدای آن بزرگوار راشنیدم این شعرراخواندم.

پس واردحرم شد قرائت راترک نمودوازحرم بیرون رفت.

(فوائدالرضویه ص۶۸۲ )