کنترل خشم

کنترل خشم

کى از پسران هارون الرشيد (پنجمين خليفه عباسى ) در حالى که بسيار خشمگين بود نزد پدر آمد و گفت : ((فلان سرهنگ زاده به مادرم دشنام داد.)) هارون ، بزرگان دولت را احضار کرد و به آنها گفت : ((جزاى چنين شخصى که فحش ناموسى داده است...