نجات وزیر نیکوکار به خاطر صداقت و پاکى

نجات وزیر نیکوکار به خاطر صداقت و پاکى

پادشاه ديار زوزن (حدود نيشابور) وزيرى پاک سرشت ، بزرگوار و نيک محضر داشت که هنگام ملاقات به همگان خدمت مى کرد و در غياب اشخاص ، از آنها به نيکى ياد مى نمود. از قضا روزى کارى از او سر زد که مورد خشم شاه قرار گرفت و اموال او به...