فقیر آزاده در برابر شاه

فقیر آزاده در برابر شاه

وزير نزديک فقير آمد و گفت : ((اى جوانمرد! سلطان روى زمين از کنار تو گذر کرد، چرا به او احترام نکردى و شرط ادب را در برابرش بجا نياوردى ؟))فقير وارسته گفت : ((به شاه بگو از کسى توقع خدمت و احترام داشته باش ‍ که از تو توقع نعمت...