دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه برانگیز

دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه برانگیز

وقت ضرورت چو نماند گريزدست بگيرد سر شمشير تيزشاه از وزيران حاضر پرسيد: ((اين اسير چه مى گويد؟))يکى از وزيران پاکنهاد گفت : اى آيه را مى خواند:((والکاظمين الغيظ و العافين عن الناس ))((پرهيزکاران آنان هستند که هنگام خشم ، خشم...