اندازه نگهدار که اندازه نکوست

اندازه نگهدار که اندازه نکوست

يکى از شاهان ، شبى را تا بامداد با خوشى و عيشى به سر آورد و در آخر آن شب گفت :ما را به جهان خوشتر از اين يکدم نست کز نيک و بد انديشه و از کس غم نيستفقيرى (صبور) که در بيرون کاخ شاه ، در هواى سرد خوابيده بود، صداى شاه را شنيد،...