حضرت موسى علیه السلام به قارون (سرمایه دار مغرور عصرش )چنین نصیحت کرد: نیکویى و احسان کن ، همانگونه که خداوند به تو نیکى و احسان نموده است . ))

قارون نصیحت موسى علیه السلام را نشنید و فرجام کارش را شنیدى که به عذاب الهى گرفتار شد، (که زمین ، کاخ و ثروتش را بلعید.)


آنکس که دینار و درم خیر نیندوخت

سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد

خواهى که ممتع شوى از دین و عقبى

با خلق ، کرم کن چو خدا با تو کرم کرد

عرب مى گوید:

جد ولا تمنن فان الفائده الیک عائده

بخشش و منت نگذار که نگذار که نفع آن به تو باز مى گردد.

درخت کرم هر کجا بیخ کرد

گذشت از فلک شاخ و بالاى او

گر امیدوارى کز او برخورى

به منت منه اره بر پاى او

شکر خداى کن که موفق شدى به خیر

ز انعام و فضل او نه معطل گذاشتت

کنت منه که خدمت سلطان کنى همى

منت شناس از او که به خدمت بداشتت

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :