اصلاح الگوی مصرف و کارکردهای رسانه‌ ملی؛نویسنده:مجید خبازی

اصلاح الگوی مصرف و کارکردهای رسانه‌ ملی؛نویسنده:مجید خبازی

موضوع اصلاح الگوي مصرف نيز از اين قاعده مستثني نيست. اصلاح الگوي مصرف نيز يك تغيير فرهنگي از جنس تغيير در دانش (معرفت) بينش و رفتار است و براي اين تغيير نيازمند همه‌ي موارد پيش گفته خواهيم بود و امر اصلاح بدون اين...