کیفر ستمگر مغرور و غافلگیر

کیفر ستمگر مغرور و غافلگیر

آنچه کند دود دل دردمندگويند: ((سلطان همه جانوران ، شير، و خوارترين جانوران الاغ است . به همراه الاغ باربر، راه رفتن از همراه رفتن با شير درنده بهتر است .))مسکين خر اگر چه بى تميز استچون بار همى برد عزيز استگاوان و خران بار...