پند لقمان حکیم

پند لقمان حکیم

چو پيروز شد دزد تيره روانچه غم دارد از گريه کاروانلقمان حکيم در ميان آن کاروان بود. يکى از افراد کاروان به او گفت : ((اين رهزنان را موعظه و نصيحت کن ، بلکه مقدارى از اموال ما را به ما پس دهند، زيرا حيف است که آن همه کالا تباه...