پاسخ عبرت انگیز انوشیروان

پاسخ عبرت انگیز انوشیروان

شخصى نزد انوشيروان (شاه معروف ساسانى )آمد و گفت : ((مژده باد به تو که خداوند فلان دشمن تو را از ميان برداشت و هلاک کرد.))انوشيروان به او گفت : ((اگر خدا او را از ميان برد، آيا مرا باقى مى گذارد؟))اگر بمرد عدو جاى شادمانى نيستکه...