پارسا یعنى وارسته از دلبستگى به دنیا

پارسا یعنى وارسته از دلبستگى به دنیا

پادشاهى دچار حادثه خطيرى شد. نذر کرد که اگر در آن حادثه پيروز و موفق گردد. مبلغى پول به پارسايان بدهد. او به مراد رسيد و کام دلش بر آمد. وقت آن رسيد که به نذرش وفا کند، کيسه پولى را به يکى از غلامان داد تا آن را در تامين مخارج...