پارساى با عزت

پارساى با عزت

شنيدم پارساى فقيرى از شدت فقر، در رنج دشوار بود، و پى در پى لباسش را پاره پاره مى دوخت ، و براى آرامش دل مى گفت :به نان قناعت کنيم و جامه دلقکه بار محنت خود به ، که بار منت خلقشخصى به او گفت : ((چرا در اينجا نشسته اى ، مگر نمى...