وقتی عمر از علی علیه السلام می گوید!

وقتی عمر از علی علیه السلام می گوید!

و کوبنده طغيان گران و ستم پيشگان را نمي بيني ؟گفتم :- او علي بن ابي طالب است .گفت :- شما او را به خوبي نشناخته اي ! نزديک بيا از شجاعت و قهرماني علي براي تو بگويم ، نزديک رفتم ، گفت :- در جنگ احد، با پيامبر پيمان بستيم که فرار...