همسفر دلاور و جنگدیده بجوى

همسفر دلاور و جنگدیده بجوى

نيفتاده بر دست دشمن اسيربه گردش نباريده باران تيراتفاقا من و اين جوان پشت سر هم حرکت مى کرديم ، هر ديوار کهن و استوارى که سر راه ما قرار مى گرفت او با نيروى بازو، آن ديوار را بر زمين مى افکند و هر درخت تنومند و بزرگى که مى...