نهادینه شدن حجاب در کودکان (حتما مطالعه کنید)

نهادینه شدن حجاب در کودکان (حتما مطالعه کنید)

یکی از سرمایه های فطری و ذخائر طبیعی که در باطن هر انسان به مقتضای حکمت الهی مستقر شده است انگیزه حُب ذات است. هر انسان قبل از هر چیز و هر کس،‌ به خود علاقه دارد و بالفطره عاشق و شیفته ی خویشتن است و هیچ چیز در نظر آدمی به...