نعره شوریده دل

نعره شوریده دل

در پاسخ گفت : بلبلان را بر روى درخت و کبکها را بر روى کوه ، غورباغه ها را در ميان آب ، و حيوانات مختلف را در ميان جنگل ديدم ، همه مى ناليدند، فکر کردم که از جوانمردى دور است که همه در تسبيح باشند و من در خواب غفلت .دوش مرغى به...