مور همان به که نباشد پرش

مور همان به که نباشد پرش

موسى عليه السلام براى او دعا کرد و از آنجا (براى مناجات به طرف کوه طور)رفت .پس از چند روز، موسى عليه السلام از همان مسير باز مى گشت که ديد همان فقير را دستگير کرده اند و جمعيتى بسيار در گردش اجتماع نموده اند، پرسيد: ((چه...