چرا امام حسن – علیه السلام- با معاویه صلح کرد؟

چرا امام حسن – علیه السلام- با معاویه صلح کرد؟

امّا علّت صلح امام را ابتداءً از زبان خود آن حضرت بهتر است بشنویم وقتى شخصى به صلح حضرت اعتراض کرد، حضرت در جوابش چنین فرمود: "من به این دلیل مجبور به قبول صلح با معاویه شدم و حکومت را به وى سپردم که در مقابل وى یارانى...