مامون و مرد دزد

مامون و مرد دزد

ماءمون او را در قيافه مرد پارسايي مشاهده کرد که اثر سجده در پيشاني داشت . به او گفت :- واي بر اين ظاهر زيبا و بر اين کار زشت ! آيا با چنين آثار زهد و پارسايي که از تو مي بينم تو را به دزدي نسبت مي دهند؟مرد صوفي گفت :- من اين کار...