قصاص روزگار

قصاص روزگار

فرمانده مردم آزارى ، سنگى بر سر فقير صالحى زد، در آن روز براى آن فقير صالح ، توان و فرصت قصاص و انتقام نبود، ولى آن سنگ را نزد خود نگهداشت .سالها از اين ماجرا گذشت تا اينکه شاه نسبت به آن فرمانده خشمگين شد و دستور داد او را...