سلطان عشق

سلطان عشق

کوته نکنم ز دامنت دستور خود بزنى به تيغ تيزمبعد از تو ملاذ و ملجاءيى نيستهم در تو گريزم ، آر گريزماو را سرزنش کردم و گفتم : ((چه شده و چرا هواى نفس فرومايه ات بر عقل گرانمايه ات چيده شده است ؟)) او مدتى انديشيد و سپس ‍ گفت :هر...