سر انجام نکبتبار اسرافکار منحرف

سر انجام نکبتبار اسرافکار منحرف

از روى نصيحت و خير خواهى به او گفتم : ((اى فرزند! در آمد، همچون آب جارى است ، و زندگى همانند آسيابى است که به وسيله آن آب در گردش است . به عبارت ديگر، خرج کردن بسيار از کسى پذيرفته و شايسته است که موجب کاهش و نابودى در آمد...