جوان شب زنده دار

جوان شب زنده دار

رسول خدا صلى الله عليه و آله به او فرمود:- حالت چطور است و چگونه صبح کرده اى ؟عرض کرد:- با يقين و ايمان کامل به جهان پس از مرگ ، شب را به صبح آوردم و حالتم چنين بود.حضرت با تعجب پرسيد:- هر يقينى علامتى دارد. علامت يقين تو چيست...