تغییر روحیه

تغییر روحیه

شخصى از يکى از عربهاى غير خالص بغداد پرسيد: ((در باره نوجوانانى که هنوز در چهره آنها مو روييده نشده چه نظر دارى ؟ ))لا خير فيهم مادام احدهم لطيفا بتخاشن ، فاذا خشن يتلاطف .خيرى در آنها نيست ، زيرا تا هنگامى که نازک اندامند،...