تاءدیب شاهزاده ، توسط آموزگار

تاءدیب شاهزاده ، توسط آموزگار

آموزگار گفت : به اين علت که همه مردم به طور عموم و پادشاهان بخصوص ، بايد سنجيده و پخته سخن گويند و کار شايسته کنند، کار گفتار شاهان و مردم دهان به دهان گفته مى شود و همه از آن آگاه مى گردند، ولى براى کار و سخن شاهان اعتبار...