به آب روشن می عارفی طهارت کرد

به آب روشن می عارفی طهارت کرد

- برقی از منزل لیلی بدرخشید سحرلیلی آمد دم در،گفت:بیا برق آمد!- آمد از پرده به مجلس عرقش پاك كنیدتا نگویند حریفان كه چرا خیس آمد!- سالها دل طلب جام جم از ما میكرد!بی خبر بود كه ما مشترك كیهانیم- مشكل خویش بر پیر مغان بردم...