فرقه های فعّال صوفیه در ایران / اویسیه

فرقه های فعّال صوفیه در ایران / اویسیه

اینها می گویند چون اویس قرنی بدون راهنما و دلیل و با الهام ربّانی، محبت رسول خدا (ص) در دلش جایگزین شد، به همین جهت بدون راهنما به یکی از این مشایخ، هرچند با فاصله زمانی زیاد می توان ارتباط برقرار کرد. در افغانستان یک...