انتخاب راءى شاه براى دورى از سرزنش او

انتخاب راءى شاه براى دورى از سرزنش او

بوذرجمهر در پاسخ گفت : از آنجا که نتيجه کارها و راءى ها روشن نيست و در مشيت و خواست الهى است و معلوم نيست که آيا نتيجه ، خوب است يا بد، بنابراين موافقت با راءى شاه بهتر است ، زيرا اگر نتيجه آن بد شد، به خاطر پيروزى از شاه ،...