جاذبه امام حسن علیه السلام

جاذبه امام حسن علیه السلام

حضرت با کمال مهر و محبت به وى مى نگريست . چون آن مرد از سخنان زشت فراغت يافت ، امام به او سلام کرده ، لبخندى زد و سپس فرمود:- اى مرد! من خيال مى کنم تو در اين شهر مسافر غريبى هستى و شايد هم اشتباه کرده اى . در عين حال اگر از ما...