استقبال از یار عزیز

استقبال از یار عزیز

به ياد دارم يک شب يارى عزيز به خانه ام آمد، با ديدارش به گونه اى به استقبال جستم که آستينم به شعله چراغ رسيد و آن را خاموش کرد:سرى طيف من يجلو بطلعته الدجىشگفت آمد از بختم که اين دولت از کجا؟او نشست و مرا مورد سرزنش قرار داد...