آمدى ، ولى حالا چرا؟

آمدى ، ولى حالا چرا؟

در شکرش نگه کند هر که نبات مى خورداز روى اتفاق ، کارى ناموزون از او ديدم ، بدم آمد، پيوند با او را بريدم و دل از مهرش کندم و گفتم :برو هر چه مى بايدت پيش گيرسر ما ندارى سر خويش گيرشنيدم مى رفت و مى گفت :شب پره گر وصل آفتاب...