از امام محمد باقر (ع) سئوال شد یابن رسول الله

قائم شما کی خواهد آمد ؟ فرمود : هنگامیکه

مردها مانند زنان و زنها شبیه مردان گردند

و مردان به مردان و زنها به زنها اکتفا کنند

.زنها بر زینها سوار شوند و شهادتهای نا حق

قبول و گواهی عادلان رد شود و مردم ریختن خون

یکدیگر و عمل زنا و خوردن ربا را آسان شمارند

بحارالانوار جلد ۱۳