زوکر برگ و استیو جابز به همراه دیگر بزرگان  دنیای تکنولوژی در دیدار شام با اوباما!