پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / سرگرمي / عوامل افت تحصیلی در دانش آموزان استان قم

عوامل افت تحصیلی در دانش آموزان استان قم

عوامل افت تحصیلی در دانش آموزان استان قمReviewed by حمید on May 16Rating:

در پیوستار زیر نتایج تحقیقات انجام شده در استان قم با موضوع افت تحصیلی و رابطه آن با عوامل ساختاری، اجتماعی، فردی، درون مدرسه ای و خانوادگی آورده شده است و امیدواریم مشاوران ، مدیران و دبیران محترم از این یافته ها در برنامه ریزی هاو تصمیم گیری های خود استفاده کنند.نکته ای که لازم به ذکر است این است که در این تحقیقات از همبستگی برای بررسی وجود یا عدم وجود رابطه استفاده شده و این نوع روش تحقیق رابطه علت و معلولی را نشان نمی دهد واز وجود رابطه بین عوامل ، توان پیش بینی را می توان انتظار داشت و قطعا نمی توان انتظار داشت که وجود رابطه صد در صد تعیین کننده علتهاست ممکن است در مواردی استثناء هم وجود داشته باشد.
عنوان پژوهش: بررسی رابطه عوامل ساختاری با افت تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرقم» توسط آقای محمد گل سرخی سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۲
یافته های پژوهش:
۱- مدارسی که دارای فضای آموزشی مناسب می باشند افت تحصیلی کمتری دارند.
۲- مدارسی که از امکانات فیزیکی مناسب برخوردارند افت تحصیلی کمتری دارند.
۳- استفاده از تکنولوژی آموزشی تاثیر و جلوگیری از افت تحصیلی دارد.
۴- مدارسی که از بودجه مالی مناسبی برخوردارند افت تحصیلی دانش آموزان کمتر است.
۵- بین امکانات مناسب مدرسه و افت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.
۶- مدارسی که از امکانات رفاهی و ورزشی مناسب برخوردارند افت تحصیلی دانش آموزان کمتر است.
عنوان پژوهش: « بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با افت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان قم»سال تحصیلی(۸۲-۸۱) ،توسط دکتر ابوالفضل سهرابی
یافته های پژوهش :
۱- بین نوع استفاده از برنامه های تلویزیونی با افت تحصیلی رابطه وجود دارد یعنی قبولی ها بیشتر از مردودین فیلم های علمی و آموزشی و کمتر از آنها برنامه های ورزشی مشاهده می کنند.
۲- بین میزان تماشای تلویزیون و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد دانش اموزان قبولی کمتر از یک ساعت در روز تلویزیون نگاه می کنند و و دانش اموزان مردودی بیش تر از ۳ ساعت به تماشای تلویزیون می پردازند.
۳- هر دو گروه دانش آموزان قبولی و مردودی منزل را مکان مناسبی برای مطالعه انتخاب کرده اندو کمترین انتخاب برای کتابخانه های واحدهای آموزشی است و به نظر می رسد کتابخانه مدارس برای مطالعه مکان مناسب نمی باشد.
۴- تفاوت معنی داری بین خواسته های شغلی و اولویت های شغلی در دانش آموزان قبول و مردود وجود دارد دانش آموزان قبولی بیشتر به مشاغل بالا ( پزشکی و مهندسی) و دانش آموزان مردودی بیشتر به مشاغل آزاد گرایش دارند از طرفی گروه قبولی گفته اند که علاقه به شغل انگیزش برای تحصیل در آنها را ایجاد نموده است.
عنوان پژوهش: بررسی عوامل فردی افت تحصیلی در دوره متوسطه نظری دبیرستان های استان قم سال تحصیلی (۸۲-۸۱)
توسط آقای غلامرضا فرزام فرد
یافته های پژوهش:
۱- میزان علاقه به تحصیل و انگیزه‌ی تحصیلی عامل موثری در وضعیت تحصیلی می باشد و به ترتیب، سهم عوامل هوش و استعداد فردی، خانواده و وضعیت تحصیلی قبلی دانش آموزان در این متغیر تاثیر گذار بوده است، همچنین دانش آموزان با انگیزه تحصیلی قوی تر، در طول دوران تحصیل موفق تر بوده اند.
۲- متغیرهای اجتماعی بودن، جنب و جوش، مسئولیت پذیری و خوش برخورد بودن نیز تاثیر خاص خود را در وضعیت تحصیلی دانش آموزان داشته است.
۳- تاهل نقش چندانی در وضعیت خاص تحصیلی نداشته، حتی در پاره ای موارد تلاش تحصیلی افراد متاهل چشم گیر تر بوده است. از طرفی کار کردن خارج از وقت مدرسه نیز تاثیر معنی داری در امور تحصیلی دانش آموزان نداشته است و در بین دو جنس مذکر و مونث نیز تفاوت معنی دار نبوده است.
۴- یافته ها حاکی است، بین سوابق تحصیلی و شخصیتی دوستان دانش آموز و وضعیت تحصیلی آنان رابطه معنی دار وجود داشته و همکلاسان مودب و با انضباط بر دیگر دوستان ترجیح داده شده اند. از طرفی دوستان مردودی نیز تاثیر منفی خود را بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان داشته اند. اجرای آزمون های مختلف آماری روی داده ها نشان می دهد در بسیاری موارد عوامل فردی تاثیر قابل توجهی بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان داشته است که برخی از عوامل عبارتست از: تعداد دوستان مردودی، نمره انضباط دانش آموز و دوستان او، سابقه تحصیلی دوران تحصیل دانش آموز، فعال بودن دانش آموز در کلاس و مدرسه، عضویت در گروه های مختلف مدرسه مثل گروه های فرهنگی، بسیج دانش آموزی، تیم های ورزشی و…، میزان مطالعه منابع غیر درسی، میزان و نوع استفاده از رایانه و برنامه های مختلف آن، میزان اضطراب در امتحان، خوشنویسی، لکنت زبان و نوع نگرش دانش آموز به آینده.
۵- با بررسی سهم عوامل و متغیرهای فردی تاثیر گذار بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان(با استفاده از روش آماری تحلیل ممیزی و شیوه‌ی گام به گام) در پایه اول تحصیلی، هفت عامل: پایه تحصیلی، میانگین نمرات، خوشنویسی، نقش خانواده در میزان علاقه به تحصیل، عضویت در گروه فرهنگی مدرسه، میزان غیبت از کلاس و مدرسه و استفاده از برنامه های کامپیوتری نقش معنی داری در وضعیت دانش آموزان داشته است.
عنوان پژوهش:بررسی عوامل درون مدرسه ای با افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شاخه نظری استان قم سال ۸۲-۸۱
یافته های پژوهش:
۱-بین روش تدریس معلمان (فعال و غیر فعال) و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود داشت.
۲- بین سنوات خدمت آموزشی ومعلمان افت تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود داشت.
۳-بین میزان استفاده معلمان از رسانه های آموزشی و افت تحصیلی دانش اموزان رابطه معکوس معناداری وجود داشته است یعنی هر چه میزان استفاده از رسانه های آموزشی بیشتر بوده درصد افت تحصیلی کمتر شده است.
۴- بین نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
۵- بین گرایش تحصیلی (دبیری و غیر دبیر) معلمان و افت تحصیلی داانش آموزان تفاوت معنی داری وجود داشته است و آنهایی که گرایش دبیری داشته اند افت تحصیلی کمتری در آنها مشاهده شده است.
۶- بین رشته تحصیلی معلمان و افت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود داشته است.
مدیران
۱- بین درجه تحصیلی مدیران و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود نداشته است.
۲- بین گرایش تحصیلی مدیران( مدیریتی و غیر مدیریتی) با افت تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی درای وجود داشته است.
۳- بین سنوات خدمت مدیران در پست مدیریت و افت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود داشته است.
۴- بین تعداد دانش آموزان مدرسه و افت تحصیلی آنان رابطه .وجود داشته است بین ترتیب که هر چه تعداد جمعیت دانش آموزی در مدرسه بیشتر بوده افت تحصیلی نیز بالاتر بوده و برعکس
عنوان پ‍ژوهش: تاثیر عوامل خانوادگی در افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان قم از دیدگاه والدین دانش آموزان در سال تحصیلی (؟)
یافته های پژوهش:
۱- دانش آموزان با جو خانوادگی ناکار آمد به طور معناداری پیشرفت تحصیلی کمتری دارند .
۲- افت تحصیلی دانش آموزان خانواده هایی با وضعیت اقتصادی ضعیف و در مقایسه با وضعیت اقتصادی بالا به طور معناداری بالا بود.
۳- بین تعداد فرزندان و اقتدار منطقی پدر ،سن پدر و در آمد خانواده رابطه مستقیم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دبیرستانی وجود دارد.

درباره حمید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − یازده =

Watch Dragon ball super