با تلفن ثابت پیامک اینترنتی ارسال کنید

با تلفن ثابت پیامک اینترنتی ارسال کنید

شماره فرستنده پیامک در این سرویس، همان شماره تلفن ثابت مشترک بوده و حتی مشترکان می توانند پاسخ پیام خود را از خطوط مورد نظر دریافت کنند.با کمک سرویس "پیامک اینترنتی تلفن ثابت” مشترک می تواند به جای ارسال و دریافت پیام...