«کتاب الی»؛ آمریکایی نه دینی!

«کتاب الی»؛ آمریکایی نه دینی!

شايد اگر تا 40-30 سال پيش كسي حرف از آخرالزمان به زبان مي‌آورد، با تمسخر و طعنه ديگران مواجه و يا در بهترين حالت ممكن، به شيعه‌گري متهم مي‌شد، اما امروزه اعتقاد به منجي و آخرالزمان در ميان تمام اديان ديده مي‌شود و ظهور و...