تاریخ شکل‌گیری فراماسونری در ایران

تاریخ شکل‌گیری فراماسونری در ایران

 «باور کنید، از آن روزی که عنوان فراماسون در این مملکت پیدا شد و محفل سرّی آن‌ها به اشارة لندن در این سرزمین تشکیل گردید، از همان روز، بدبختی و سیه‌روزی ملت ایران، شروع شده است.»...