الیور هاردی

الیور هاردی

 عضویت در لژ فراماسونری solomon او در سال 1910با افتتاح سالن تئاتری در جورجیا به سینما علاقه مند شد و سپس با کمپانی لویس فلوریدا شروع به کار کرد. او در نقشهای چاق بسیاری بازی کرده و در سال 1926به استخدام کمپانی هال در امد....