فراماسونری و گروه جمجمه و استخوان”Skull and Bones”

فراماسونری و گروه جمجمه و استخوان”Skull and Bones”

اطلاعاتي كامل و جامع درباره دانشجويان دانشگاه ييل(yale) و گروه ماسوني جمجمه و استخوان(Skull and Bones) كه قبلا درباره ان شنيده ايد كه كساني همچون بوش پدر و خانواده راکفلر در ان عضويت داشته اند.“مدعی همه چیز باشید، هیچ چیز را...