تأثیر دعا در سلامت روان

تأثیر دعا در سلامت روان

دعا، نیایش با خدا، یکی از حقایق بسیار پرمعنا و سازندة جنبه‌های مثبت انسانی و از اساسی‌ترین عوامل رشد و تعالی انسان است.در دعا و نیایش، روح به منظور تقرّب به درگاه پروردگار، به سوی مبدأ غیرمادیِ جهان هستی می‌گراید و در...