ناگفته‌هایی درباره ویروس رایانه‌یی جدید “Madi”

ناگفته‌هایی درباره ویروس رایانه‌یی جدید “Madi”

اهم فعالیت‌های این بدافزار به شرح ذیل است: ثبت اطلاعات صفحه كلید، عكس گرفتن از صفحه مانیتور در فواصل مشخص، عكس گرفتن در صورت استفاده از ابزارهای ارتباطی از قبیل facebook، skype و یا Gmail،‌ ایجاد درهای پشتی جهت نفوذ و دسترسی...