شناسایی عناصر فعال درسایت‌های وابسته به دستگاه های بیگانه

شناسایی عناصر فعال درسایت‌های وابسته به دستگاه های بیگانه

وی استفاده از کمپین های بشر دوستانه و صلح طلبانه مانند " اسرائیل  ایران را دوست دارد" را تنها روش جذب  جاسوس از طریق اینترنت توسط عوامل رژیم صهیونیستی ندانست و گفت: " این رژیم جنایتکار از محمل های گوناگونی برای فریب...