معرفی پایگاه تخصصی “سینمای ایران “

معرفی پایگاه تخصصی “سینمای ایران “

سینمای ایران تعهدی به هیچ جریان سیاسی ندارد اما رگ غیرت گردنش برای انقلاب اسلامی و دستاوردهایش بیرون می زند. علم حزب الله  بر دوشش نهاده و ابایی از افشای آن ندارد. سینمای ایران توسط جمعی اداره می شود که بیگانه با...