فاطمه زهرا سرّ لیله‏القدر

فاطمه زهرا سرّ لیله‏القدر

نویسنده: محمّدجواد رودگر(۱)  چکیده در این نوشتار، سعی بر آن است نسبت و تعامل باطن و حقیقت وجود فاطمه زهرا علیهاالسلام با حقیقت وجود و باطن «لیله القدر» مقایسه شود و در محورهای «تعیّن و تعیین اصل وجود» و «هندسه خلقت و...