۲۵Google Tools

۲۵Google Tools

این مقاله ۲۵ ابزار کمتر شناخته شده گوگل را برای استفاده پژوهشگران و دانشگاهیان معرفی میکند .شاید بتوان گفت امروز گوگل قلب اینترنت است و لذا شما جهت استفاده از قلب اینترنت می توانید  ۲۵ ابزار گوگل را جهت پیشبرد پروژه...