ماجرای جلسه ‌حجاریان، مهاجرانی و کدیور با جاسوس های آلمانی

ماجرای جلسه ‌حجاریان، مهاجرانی و کدیور با جاسوس های آلمانی

پژوهشگر موسسه کیهان به بیان ‌ناگفته‌هایی از جلسه ‌حجاریان‌، مهاجرانی،کدیور و علیرضا بهشتی با جاسوسان آلمانی پرداخت. به گزارش فارس، پیام فضلی‌نژاد در همایش «عقبه فرهنگی فتنه» که ظهر امروز و در دانشگاه علوم رضوی...