یک نمونه انشای نماز

یک نمونه انشای نماز

صبح سپيدي در راه است و ما در مه و نور گرفتاريم و راه خود را گم كرده ايم .دراين آسمان بي ابر ولي پر ز غصه حتي نمي توان مسير پرتوهاي رستگاري را يافت تا به دنبال آنها به كلبه ي نور و عبادت رسيد پس چه بايد كرد؟ نمي دانم ولي ندايي...