یک راز ساده برای استجابت دعا

یک راز ساده برای استجابت دعا

کاري کنيد که قرآن برايتان شيرين بماند. عقیق:استاد فاطمي نيا در خصوص اثربخشي دعا مي فرمايد: «اهل بيت(ع) فرموده اند: کاري کنيد که قرآن برايتان شيرين بماند؛ دعا برايتان شيرين بماند!... دعاهاي ماثوره بسيار فضايل دارد؛ اما...